2018 ÅRSRAPPORT

Eier og styreleder

Johan H. Andresen

Eier og styreleder

«En av de viktigste måtene Ferd skaper verdier på, er i partnerskap med andre»

Klikk og se årets intervjuer

Tall og resultater

Lagspill og samarbeid

Impact

Johan H. Andresen

Nøkkeltall

31,4 mrd.nok

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Innestående konsernkontoordning, pengemarkedsfond, børsnoterte aksjer og likvide hedgefond

Konsernsjefen har ordet

Morten Borge

Konsernsjef

«Vi er kontinuerlig på jakt etter attraktive enkeltselskaper hvor vi kan bidra med vår kompetanse, enten alene eller i partnerskap med andre»

Les mer
Morten Borge

Oppsummering av 2018 resultat

Ferd har en tilgjengelig likviditet på 12,1 milliarder kroner. I tillegg har vi utrukkede lånemuligheter på til sammen 7 milliarder kroner. Per 31.12.2018 hadde Ferd en bankbeholdning og pengemarkedsfond på til sammen 2,4 milliarder kroner, som utgjorde 7,6 prosent av Ferds verdijusterte egenkapital. Verdien av Ferds børsnoterte aksjer, aksjefond og likvide hedgefond var 9,7 milliarder kroner.

Les mer

Avkastning fra etableringen av Ferd

Våre områder

PORTEFØLJEVERDI 201816,9 mrd.NOK

Ferd Capital har tre investeringsmandater: Privateide Selskaper, Børsnoterte Selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv investor med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.

Året oppsummert Les mer om Capital på ferd.no

Forvaltningskapital 20184,3 mrd.NOK

Ferd Ekstern Forvaltning kompletterer Ferds direkteinvesteringer, og investerer i internasjonale fond som omfatter et vidt spekter av ulike strategier og aktivaklasser.

Året oppsummert Les mer om Ekstern Forvaltning på ferd.no

PORTEFØLJEVERDI 20182,6 mrd.NOK

Ferd Eiendom har et fleksibelt investeringsmandat og gjør investeringer i alle kategorier eiendom og regioner.

Året oppsummert Les mer om Eiendom på ferd.no

VI TILFØRER KOMPETANSE, NETTVERK OG KAPITAL TIL25 SOSIALE ENTREPRENØRER

Ferd Sosiale Entreprenører investerer i sosiale entreprenører; innovative selskaper med en dobbel bunnlinje – det vil si både sosiale og økonomiske resultater. I tillegg bidrar vi til å styrke feltet gjennom å styrke kjennskap til sosialt entreprenørskap, forretningsutvikling og hvordan det offentlige og andre kan bruke nyskapende, små aktører til å skape sosial effekt.

Året oppsummert Les mer om Sosiale Entreprenører på ferd.no

Årsrapport 2018

Her kan «Ferds årsregnskap for 2018» lastes ned.