Konsernsjefen har ordet

I Ferd jobber vi hele tiden med å strekke oss mot vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. For oss handler dette om å skape avkastning på flere nivåer enn kun det finansielle. Vi ønsker å utvikle bedrifter, eiermiljøer og organisasjoner, samt å gjøre endringer som bidrar til samfunnets og enkeltmenneskers utvikling. Dette har Ferd drevet med i lang tid, både gjennom vårt virke som aktiv eier og investor, men også gjennom ulike initiativ som vårt arbeid med sosiale entreprenører.

Vi er kontinuerlig på jakt etter attraktive enkeltselskaper hvor vi kan bidra med vår kompetanse, enten alene eller i partnerskap med andre.

Ferds langsiktighet gir oss muligheten til å utvikle oss kontinuerlig. Gjennom 2018 har vi jobbet med tydeliggjøring av investeringsstrategien i flere av forretningsområdene og gjort avklaringer både i forhold til investeringsfilosofi og bransjedimensjoner. Kjernen i en stor del av vår virksomhet er utøvelsen av aktivt eierskap i våre større enkeltinvesteringer. Dette fundamentale og langsiktige eierskapet utøves nå i økende grad også i børsnoterte selskaper i tillegg til i våre store privateide virksomheter. Sammen med aktiviteten i de øvrige forretningsområdene, utnytter vi Ferds fleksibilitet på en god måte. Vi er kontinuerlig på jakt etter attraktive enkeltselskaper hvor vi kan bidra med vår kompetanse, enten alene eller i partnerskap med andre. Vi arbeider også aktivt med å finne strategiske tilleggsinvesteringer og verdiskapende initiativ som kan være med å styrke og utvikle våre selskaper. Webmed i Fürst og Plug & Abandonment i Interwell er gode eksempler på slike initiativ, hvor vi satser og driver frem nye løsninger og teknologier.

Gjennom året har vi fortsatt arbeidet med å spisse vår bransjekompetanse og har nå flere tydelige bransjesatsninger. Akvakultur, teknologi og energi, i tillegg til eiendom, er noen av de tydeligste. Vi har gjennom 2018 også utvidet vår eksponering geografisk og har valgt å investere i utvalgte asiatiske markeder via aksjefond. Gjennom våre børsnoterte investeringer har vi også opparbeidet betydelige posisjoner i flere europeiske selskaper, eksempelvis i britiske Benchmark Holdings og danske Nilfisk. Ferd har en ambisjon om ytterligere å øke eksponeringen utenfor Norge i årene fremover.

Markedene var gjennom 2018 preget av større usikkerhet og volatilitet, noe som ble spesielt tydelig i årets siste kvartal. Volatiliteten påvirket også Ferd som så verdiene bli redusert med ca. 2% i løpet av året. Viktigere enn årlige verdisvingninger er imidlertid at våre selskaper og Ferd som system styrkes over tid. Det er gledelig at de fleste av våre privateide selskaper kunne vise til inntjeningsvekst også i 2018, men verdiene for flere at dem slik de beregnes, reduseres som følge av en negativ markedsutvikling for sammenlignbare selskaper. Spesielt positiv var utviklingen i Interwell, Fürst og Mestergruppen. Brav har gjennom 2018 fortsatt reisen mot å bli et ledende merkevarehus. Selskapet har investert betydelige ressurser i utviklingen av en digital infrastruktur som vil ruste selskapet for lønnsom vekst i årene som kommer. Av de børsnoterte selskapene i Capital var de største bidragsyterne Scatec Solar og PGS, mens danske NKT hadde svakest utvikling i 2018. Ferd Eiendom kunne igjen vise til et solid resultat med en avkastning på 12% drevet av god utvikling i enkeltprosjekter og et fortsatt sterkt eiendomsmarked. Ferd Ekstern Forvaltning endte året i pluss, noe som er spesielt gledelig i et år hvor de fleste av verdens aksjemarkeder hadde negativ avkastning.

Det er gledelig at de fleste av våre privateide selskaper kunne vise til inntjeningsvekst også i 2018.

Ferd Invests avkastning var skuffende og 4,9% svakere enn den nordiske indeksen porteføljen måles mot. Som en konsekvens av at vi i dag har flere forretningsområder som investerer i børsnoterte aksjer, har vi justert investeringsmandatet til Invest slik at denne porteføljen konsentrerer seg om større og mer omsettelige selskaper. Vi har rekruttert nye ressurser som skal være med å drive videreutviklingen av området i årene som kommer.

Ferd Sosiale Entreprenører gjennomførte i 2018 flere egenkapitalinvesteringer i lovende sosiale entreprenører. Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle det skreddersydde akseleratorprogrammet, Social Startup, for selskaper som løser samfunnsutfordringer.

2018 markerte Nordic Microfinance Initiativs 10 års jubileum samtidig som de sikret 850 millioner kroner til sitt fjerde fond. Vi er stolte av å ha vært med på denne reisen fra starten og fortsetter å utøve et aktivt eierskap som en betydelig investor.

I vår samlede risikostyring har vi fokus på likviditet for å sikre investeringskapasitet til investeringer vi mener gir spesielt godt grunnlag for langsiktig verdiskaping. I første halvår benyttet vi de gode markedene til å gjøre vesentlige realiseringer innen eiendom, aksjer og eksterne fond, og vi styrket likviditeten ytterligere med større utbytter fra våre porteføljeselskaper. Vi gjennomførte en refinansiering av våre langsiktige lånefasiliteter på konsernnivå, hvor vi både økte kredittrammen til 7 milliarder kroner og sikret en lengre løpetid. I fjerde kvartal, en periode hvor usikkerheten i markedet økte og aksjekurser gjennomgående falt, var aktiviteten på sitt høyeste i Ferd i 2018. I løpet av få uker investerte vi da over 1 milliard kroner i flere selskaper og fond, blant annet 250 millioner kroner hos asiatiske forvaltere og vi økte eierandelen vår betydelig i flere børsnoterte selskaper som for eksempel Benchmark Holdings, XXL og Nilfisk. I det private markedet har vi i 2018 investert i cybersecurity-selskapet Mnemonic i partnerskap med gründere og ansatte.

I fjerde kvartal, en periode hvor usikkerheten i markedet økte og aksjekurser gjennomgående falt, var aktiviteten på sitt høyeste i Ferd i 2018.

Vi har gjennom 2018 arbeidet med hvordan alle deler av vår organisasjon kan jobbe med bærekraft på en mer helhetlig og systematisk måte. For å skape langsiktig avkastning må vi forstå de muligheter og risikoer som oppstår også fra et bærekraftperspektiv. Vi vil bruke vår posisjon til å bidra til bærekraftig utvikling i enda større grad fremover. Vi utvider satsningen innenfor det som kalles impact-investeringer, det vil si investeringer i selskaper som har et solid kommersielt potensial med tydelige bidrag til oppnåelse av FNs bærekraftmål. Ferd vil ha særlig fokus på selskaper med nye teknologiske løsninger eller forretningsmodeller rettet mot klima og miljø, hvor vi ønsker å investere sammen med andre eller gjennom fond både i Norge og utlandet. Utover verdiskapning i selve investeringene skal dette være en drivkraft i Ferds helhetlige arbeid med bærekraft og utfylle virksomheten til Ferd Sosiale Entreprenører.

Vi vil bruke vår posisjon til å bidra til bærekraftig utvikling i enda større grad fremover.

Samlet sett er jeg tilfreds med den underliggende utviklingen i de fleste av våre selskaper og forretningsområder og hvordan Ferd som organisasjon utvikler seg. Selv om 2018 isolert sett ikke har gitt oss de finansielle resultatene vi sikter mot, er jeg fornøyd med hvordan vi har tilpasset oss et mer volatilt og usikkert marked gjennom året.

Med dagens organisasjon og en investeringskapasitet på ca 9 milliarder kroner, står Ferd godt rustet til å utnytte nye muligheter som vil oppstå i tiden som kommer.

Morten Borge

Konsernsjef

Morten Borge