Sosiale Entreprenører

Hovedresultater

Satsingen på Social StartUp ble en suksess. Ni selskap kom helskinnet gjennom et 6 måneders akselerator program. Nå ser FSE på en Nordisk modell for Social StartUp sammen med Sosial Kapital Fonden i Danmark.

Porteføljen fikk tre nye egenkapitalinvesteringer og en fondsinvestering og hadde samlet 11 selskap ved utgangen av året.

Assistert Selvhjelp ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør med deres nettløsning for bedre psykisk helse.

FSE har vært med på å etablere et økosystem (ØSE) som skal effektivisere kontakten mellom støttespillere og sosiale entreprenører.

1/4

2018 Oppsummert

2018 ble året FSE fikk vist at det å være utålmodig lenge gir resultater. Et år der sosent-markedet viste en betydelig modning med flere nye initiativ som blant annet gjennomføring av Social StartUp, etablering av ØSE (Økosystem for sosialt entreprenørskap), og vår tradisjonsrike Sosent-konferanse ble til en feiring av sosiale entreprenører. Impact Management (styring etter sosial effekt) overtok for Impact Measurement (måling av sosial effekt), og det ble mer oppmerksomhet om Norden hos FSE.

2018 styrket FSE-porteføljen med flere nye innovative selskap, og ikke minst forretningsområdets første fondsinvestering med SKF Invest. Da året var passert, hadde porteføljen fått en 50/50 vekting mellom egenkapitalinvesteringer og tilskudd. Sammen med feltet har FSE modnet og det gleder oss at våre sosiale entreprenører ønsker å ha med FSE på laget, ikke bare som støttespiller, men også som medeier. Det er også tydelig at den voksende trenden der både private og institusjonelle investorer søker sosial effekt i tillegg til tradisjonell fortjeneste, har modnet i løpet av året.

2018 ble året FSE fikk vist at det å være utålmodig lenge gir resultater.

2018 ble et år med mye læring og profesjonalisering. Studietur til Barcelona med andre norske sosiale investorer, samt besøk hos ledende aktører i London og Glasgow, gav FSE et større nettverk og styrket faglig kompetanse. Teoretiske begrep som Social Impact Bonds, Social Bridging Finance, og Private Public Partnership er i ferd med å bli til ny praksis og nye muligheter.

2018 ble også året der lanseringen av de sosiale resultatene fikk en mer profesjonell form gjennom oppvarming til TedX sitt arrangement om Sosialt Entreprenørskap.

Portefølje

2018 ble et år med store endringer i porteføljen. Ved utgangen av året hadde FSE ett selskap på grunntrinn, 10 selskap i porteføljen, og en fondsinvestering. Nykommeren på grunntrinn var POPrommet. Nykommerne i porteføljen var Generasjon M, Auticon, No Isolation og Motitech.

Generasjon M tok steget opp fra grunntrinn til portefølje, og vi forlenget samarbeidet vårt med 3 år, mens Auticon, No Isolation og Motitech tok steget rett inn i porteføljen gjennom egenkapitalinvesteringer. Fondsinvesteringen landet i Den Sociale Kapitalfonden i Danmark; SKF Invest.

 • POPrommet
  POPrommet er en sosial entreprenør med tidligere artist Venke Knutson i spissen. POPrommet tilbyr musikk undervisning av høy kvalitet til hver enkelt uansett alder og nivå. Med et «mappeløst» konsept skal ikke fortiden bestemme hva type tilbud man får eller hvilken forventing som stilles. «Mappeløs» retter seg mot unge som har opplevd utenforskap på skolen, institusjoner, i arbeidsliv, hjemme og/eller i barnevernet. Selskapets virksomhet bringer mestring, motivasjon, utvikling og engasjement inn i livene til de som ønsker det.
 • Generasjon M
  Generasjon M skaper relasjoner mellom generasjoner ved å tilby besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende. Besøksvennene er ungdommer mellom 14 og 20 år som gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt eller i grupper. Generasjon M ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2016.
 • No Isolation
  No Isolation lager teknologiske hjelpemidler for å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon blant sårbare grupper. Produktene utvikles med utgangspunkt i et konkret og udekket behov. Selskapet involverer brukerne i alle ledd av prosessen, fra idé på tegnebrettet til produksjon. No Isolation samarbeider tett med andre bedrifter, veldedige organisasjoner og offentlig sektor.
 • Motitech
  Motitech ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør i 2017, og i 2018 gikk FSE inn på eiersiden i selskapet. Ved bruk av ergometersykler, video og lyd tilbyr Motitech velferdsteknologi til eldre for styrket helse og trivsel. Med fotfeste i Norden på over 300 institusjoner, har Motitech siste året tatt fatt på både UK og Canada som nye markeder. FSE er inne på eiersiden for å bistå i skalerings-prosessen, samt profesjonalisere selskapet i det å styre etter sosial effekt.
 • Mindspark/Auticon
  Mindspark er et amerikansk IT-konsulentselskap som ansetter mennesker med autisme-diagnose. Mindspark bistår kundene med softwareutvikling, design, dataanalyse, kvalitetskontroll og testing.  FSE investerte i 2018 i oppkjøpet av Mindspark sammen med Auticon, et tysk IT-selskap med samme forretningsidé.
 • Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S
  FSE investerte høsten 2018 i det danske fondet SKF Invest I.  Fondet investerer primært i danske virksomheter med en klar dobbel bunnlinje-ambisjon: de skal skape arbeidsplasser for sårbare grupper samtidig som de genererer sterke finansielle resultater.  Fondet er på DKK 289.3m, og medinvestorene inkluderer Den Europeiske Investeringsfond (EIF), Vækstfonden, Novo Nordisk Fonden, Tryghetsgruppen og Chr Augustinius Fabrikker. Denne investeringen representerer FSEs første fonds-investering, samtidig som det er den første investeringen FSE gjør i Danmark. FSE har gjennom investeringen ytterligere styrket samarbeidet med SKF, som også er vår partner i Social StartUp satsingen.

Markedet

FSE har lenge jobbet for å gjøre det lettere for de sosiale entreprenørene å nå ut til sine kunder. Sentralt i dette arbeidet er dialogen med ulike offentlige instanser og kommuner. Vi opplever stort engasjement for verdiskapingen de sosiale entreprenørene representerer, men får også erfare hva som gjør det vanskelig for kommuner og andre å benytte innovative og små leverandører. I år har vi derfor brukt tid på samarbeidsavtalen vi har med Bærum kommune, på møteplasser for samskaping (med KS, Innovasjon Norge og SoCentral) og på en juridisk veileder for anskaffelser ved kjøp og samarbeid med sosiale entreprenører.

Samarbeidet mellom aktørene i sosentfeltet er formalisert og har fått en sterkere felles stemme. Økosystem for sosialt entreprenørskap (ØSE) skal gjøre det enklere for sosiale entreprenører å manøvrere seg blant gode hjelpere og stadig flere virkemidler. Som et felles prosjekt fungerte ØSE sammen med Innovasjon Norge, som jury for den tradisjonsrike kåringen Årets Sosiale Entreprenør. Prisen ble delt ut for niende gang på en storstilt fest for de som er opptatt av sosiale entreprenører og samfunnsinnovasjon i Posthallen i Oslo den 21.november. Foran 400 feststemte gjester ble Assistert Selvhjelp AS tildelt hedersprisen og en halv million kroner.

Social StartUp

2018 ble året Social StartUp ble gjennomført for første gang. Social startUp er et skreddersyddprogram for å bidra til at nystartede entreprenører med dobbel eller trippel bunnlinje skal bli økonomisk bærekraftig på et tidligere tidspunkt. Med søknadsbunken på totalt 125 søknader, der 30 selskap ble valgt ut til tre lange dager med bootcamp, satt man til slutt igjen med ni selskap som deltok på det seks måneders lange akselerator programmet. Sammen med hver sin forretningsutvikler, satt de «skulder ved skulder», og deltok på 3 camper der dypdykk i kunder, økonomi, sosiale effekt, administrasjon var sentrale tema. Selskapene hadde god utvikling på veien til å bli bærekraftig på deres doble eller triple bunnlinjer. Forretningsmodeller ble endret, KPI’er ble funnet, og nettverk ble bygget. Med suksess i første runde, er neste runde allerede i gang. Vi er spente på de nye selskapene vi skal følge i 2019.

2018 ble året Social StartUp ble gjennomført for første gang. Social startUp er et skreddersyddprogram for å bidra til at nystartede entreprenører med dobbel eller trippel bunnlinje skal bli økonomisk bærekraftig på et tidligere tidspunkt.

Social StartUp bygger på en velprøvd modell fra Den Sociale Kapitalfonden (SKF) i Danmark. Med gode resultater og erfaringer fra vår nasjonale Social StartUp gleder vi oss nå til å skalere akseleratorprogrammet til en Nordisk modell.

Organisasjon

FSE bestod i 2018 av seks årsverk, fordelt på seks ansatte. Teamet var godt fordelt med halvparten kvinner og menn. Økt bemanning ga større fleksibilitet, samt mulighet til å reflektere over hvor vi utgjør størst forskjell og setter tydelige spor. Bredere fordeling på de sosiale entreprenørene med flere forretningsutviklere, ga rom for intern systematisering og styrking av oppfølgingsarbeidet.

Fremtidsutsikter

Begrepet sosialt entreprenørskap vokser stadig, og det er blitt attraktivt å være en sosial entreprenør. FSE ser at flere kommuner begynner å bli bedre kjent med dem, men vi anerkjenner fortsatt at det er utfordringer i arbeidet opp mot offentlig sektor. Med ønske om mer samskaping, flere anskaffelser av sosiale entreprenører, effektkontrakter og/eller brofinansieringer, og flittig bruk av Den Juridiske Veilederen, ser vi med lyse øyne på 2019. FSE ser også for seg ett større og bredere engasjement i Norden og flere insentiver på tvers av landegrenser, der vi sammen med partnere og sosiale entreprenører kan være med på å videreutvikle den Nordiske Velferdsmodellen.

Begrepet sosialt entreprenørskap vokser stadig, og det er blitt attraktivt å være en sosial entreprenør.