Capital

Hovedpunkter

Ferd Capital oppnådde i 2018 en avkastning på -3%

God resultatutvikling i mange av porteføljeselskapene

I det private mandatet har Ferd Capital investert i Mnemonic

Vi har ytterligere økt vårt fokus på det børsnoterte segmentet hvor porteføljen nå består av Scatec Solar, Benchmark Holding, NKT, Nilfisk, Boozt og PGS.

1/4

Marked

Gjennom 2018 økte den makroøkonomiske usikkerheten globalt. Utfordrende relasjoner mellom internasjonale stormakter, handelsrestriksjoner og Brexit har bidratt til økt politisk usikkerhet. Samtidig er rentenivået internasjonalt økende og prisingen i aksje- og transaksjonsmarkedet har vært på et historisk høyt nivå. Underliggende har makroøkonomiske nøkkeltall svekket seg i løpet av året selv om vi i Norge fortsatt har en god økonomisk utvikling. Våre porteføljeselskap har med et par unntak god resultatutvikling, og unntakene relaterer seg til selskap som enten går gjennom en transformasjonsprosess.

Ferd Capital har gjennom 2018 fortsatt å fokusere på investeringsmuligheter som utnytter Ferds evne til fleksibilitet og langsiktighet. I det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet opplevde vi også i 2018 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper

2018 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:

  • Aibel overleverte Johan Sverdrup drillingplattform i 2018 og fikk basert på den suksessfulle leveransen fornyet tillit gjennom tildelingen av prosessplattformen for fase to av Johan Sverdrup. Selskapet har også vunnet en rekke andre viktige kontrakter, eksempelvis rehabilitering av Njord Bravo og tilkobling av Johan Sverdrup. I 2018 fikk Aibel en total ordreinngang på over 13 mrd NOK sammenlignet med 5 mrd NOK i 2017.
  • Brav har i 2018 fortsatt reisen mot å bli et profesjonelt merkevarehus. Selskapet fikk en god start på året gjennom en sterk vintersesong, men salget ble negativt påvirket av en usedvanlig varm sommer. For året har Brav realisert en solid vekst i sine kjernemarkeder og befestet en sterkere posisjon i Europa, spesielt med friluftsmerkevarene, samt blitt mindre sesongavhengig. Selskapet har gjennom året investert betydelige ressurser i utviklingen av en digital infrastruktur som har påvirket resultatet for 2018 men vil ruste selskapet for lønnsom vekst.
  • Fürst Medisinsk Laboratorium har i 2018 opprettholdt sin markedsandel og fortsatt å levere gode resultater gjennom kontinuerlig fokus på sikker drift og høy faglig kvalitet i hvert eneste ledd av produksjonen, gode og brukervennlige IT systemer samt høy servicegrad mot eksisterende og nye kunder. I 2018 har Fürst tatt et langt skritt i utviklingen av WebMed, et nytt elektronisk journalsystem rettet mot primærhelsetjenesten, og systemet prøves nå ut av pilotkunder.
  • Elopak har i 2018 fortsatt å øke volumene gjennom de tre vekstinitiativene innenfor rullematet aseptisk kartong, aseptisk mønekartong og mønekartong i Nord Amerika. Samtidig har det vært fokus på å effektivisere driften. Nytt ERP-system er rullet ut til fabrikken i Nederland og hele organisasjonen er involvert i å levere på forbedringsprogrammet som ble igangsatt i 2017. Initiativene for vekst og effektivisering fortsetter med uforminsket kraft i 2019.
  • Fjord Line leverte i 2018 en omsetningsvekst på nær 15%. Veksten drives både av flere passasjerer og fraktenheter, høyere billettinntekter og høyere ombordsalg. Rederiet fraktet rekordvolumer med nær 1,4 millioner passasjerer og over 66 000 fraktenheter. Selskapet har fokusert på å videreutvikle plattformen for videre vekst og forbedre kundeopplevelsen ved bl.a. å lansere ny handleopplevelse på Oslofjord, 64 nye lugarer på både Stavangerfjord og Bergensfjord og investeringer i digital infrastruktur.
  • Interwell fortsatte den gode trenden fra 2017 med sterk vekst både i omsetning og inntjening. Selskapet har hatt god utvikling i alle geografier og spesielt i Midtøsten og Americas. Samtidig allokeres det mye ressurser til forskning og utvikling for å forbedre og utvide produktporteføljen. Arbeidet med å utvikle og kommersialisere pluggen for å permanent stenge ned oljebrønner (P&A) utvikler seg positivt.
  • Mestergruppen hadde i 2018 fokus på å integrere oppkjøpte virksomheter fra 2016 og 2017. I tillegg ble det vervet flere nye medlemmer til byggevare -og huskjedene, hvilket bidro til vekst i byggevareomsetningen. Som et ledd i fokuset på å industrialisere byggeprosessen ble oppkjøpet av Pretre gjennomført i begynnelsen av året, med en tilleggsinvestering i Jæren Treteknikk i august. Mestergruppen fortsetter arbeidet med å forsterke posisjonen i byggevare, bolig- og fritidsboligmarkedet.
  • Servi opplevde i 2018 en bedring i markedsforholdene drevet av økt aktivitet innenfor blant annet marine- og fornybarsegmentene. Markedet har nå har stabilisert seg og viser tegn til oppgang innenfor enkelte segmenter noe som også viser seg i økt ordreinngang. Gjennom 2018 har Servi har fortsatt arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået og gjennomført flere forbedringstiltak for å øke konkurransekraften til selskapet, herunder satset videre på ettersalg og service og omorganisert salgsorganisasjonen.
  • Mnemonic ble i september en del av Ferd Capital sin portefølje gjennom kjøpet av 63% av aksjene fra tidligere ansatte og eksterne aksjonærer. Som et ledd i transaksjonen solgte Ferd ca. 20% tilbake til ansatte, som nå eier ca. 50% av selskapet. Mnemonic har siden etableringen i 2001 vokst til å bli en av de største tjenesteleverandørene av cybersikkerhet i Europa, og er en foretrukken sikkerhetspartner for store offentlige virksomheter og private selskaper.

Transaksjoner

I 2018 har Ferd Capital kjøpt seg ytterligere opp i de børsnoterte selskapene Nilfisk og Benchmark Holding. Ferd Capital ønsker å bidra aktivt til å utvikle selskapene videre. I PGS har vi realisert en betydelig andel av den beholdningen vi hadde ved inngangen til året.

I det private mandatet har vi kjøpt ~43% av Mnemonic.

Special Investments mandatet har gjennomført to investeringer i 2018, FriskUtvikling som er en co-investering med Credo Partners og NP Innovation gjennom Broodstock Capital Partners. I tillegg har vi realisert investeringen i JSB Group, som var en del av Winds-porteføljen som eies gjennom Verdane.

Organisasjon

Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom tre investeringsmandater; Private selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 12 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og andre selskaper.

Fremtidsutsikter

Ferd Capital har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til god verdiutvikling i 2019. Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet og vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter. Våre tre investeringsmandater gir oss stor grad av fleksibilitet i type investeringer vi kan gjøre, og vi vil også i 2019 ha fokus på muligheter der vi kan utnytte Ferds fortrinn både som tilleggsinvesteringer til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.