Oppsummering av Ferds 2018 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 31,4 milliarder kroner (32,3 milliarder kroner per 31.12.2017). Det var stor variasjon i forretningsområdenes resultater for 2018, fra pluss 12 prosent til minus 11 prosent avkastning. For Ferd samlet er avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen foreløpig beregnet til minus 2,2 prosent. Det nordiske aksjemarkedet falt i 2018 med 6,1 prosent i norske kroner (MSCI Norden) og alle de store børsmarkedene hadde negativ avkastning i fjor.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje er foreløpig minus 2,9 prosent i 2018. For de fleste privateide selskapene var det en resultatforbedring i 2018 sammenlignet med 2017. Ferd oppnådde en avkastning på 12,2 prosent på eiendomsporteføljen. De fleste av Ferd Eiendoms prosjekter hadde en god utvikling. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en samlet avkastning på 2,4 prosent (målt i USD) for deres fire mandater. For Ferd Invest ble avkastningen minus 10,8 prosent i 2018.

I 2018 investerte Ferd 2,7 milliarder kroner. De to største investeringene ble gjort i cybersikkerhet selskapet Mnemonic og det britiske børsnoterte selskapet Benchmark Holdings. Ferd fikk i 2018 betydelige utbytter i fra de privateide porteføljeselskapene og gjorde et nedsalg i Petroleum Geo-Services (PGS). Fra Ferds fondsinvesteringer ble det utbetalt 900 millioner kroner og det ble solgt fondsandeler for 500 millioner kroner på starten av året. Ferd har realisert eiendommer for 800 millioner kroner i løpet av året. I sum ble det i 2018 realisert 1,8 milliarder kroner mer enn det ble investert.

Ferd har en tilgjengelig likviditet på 12,1 milliarder kroner. I tillegg har vi utrukkede lånemuligheter på til sammen 7 milliarder kroner. Per 31.12.2018 hadde Ferd en bankbeholdning og pengemarkedsfond på til sammen 2,4 milliarder kroner, som utgjorde 7,6 prosent av Ferds verdijusterte egenkapital. Verdien av Ferds børsnoterte aksjer, aksjefond og likvide hedgefond var 9,7 milliarder kroner.

Fordeling av Ferds verdijusterte egenkapital per 31.12.2018:

Ferd Capital

Ferd Capital er en langsiktig investor som arbeider aktivt med porteføljeselskapene i eierperioden for å sikre best mulig verdiutvikling. Forretningsområdet har tre mandater: Privateide selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. I Special Investments mandatet kan det investeres i de fleste delene av kapitalstrukturen, og det er ingen krav til eierandeler eller innflytelse. Ferd Capitals største investeringer per 31.12.2018 var Elopak, Aibel, Interwell, Mestergruppen, Brav, Fjord Line, Fürst, Mnemonic og Servi samt de børsnoterte investeringene PGS, Scatec Solar, Benchmark Holdings, Boozt, NKT og Nilfisk.

Ferd Capitals tre porteføljer ble per 31.12.2018 verdsatt til 16,9 milliarder kroner. For de fleste privateide selskapene var det en resultatforbedring i fjor sammenlignet med 2017, men noen hadde en resultatnedgang i 2018. Markedsmultiplene for mange av de sammenlignbare selskapene til Capitals privateide investeringer hadde en nedgang i 2018, noe som førte til lavere verdsettelser per 31.12.2018.  For de børsnoterte investeringene var avkastningen høyest på Scatec Solar og PGS, mens NKT hadde den svakeste utviklingen. Avkastningen var meget god på PGS-investeringen på grunn av nedsalget på 800 millioner kroner i juli 2018.

Ferd Capitals investeringer var fordelt slik mellom de tre mandatene per 31.12.2018:

Ferd Invest

Ferd Invest er en finansiell investor som investerer i børsnoterte nordiske aksjeselskaper. Målsetningen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks. Ferd Invests mandat har ikke begrensninger med hensyn til allokeringer mellom land og sektorer. Porteføljen er konsentrert og avkastningen forventes i perioder å avvike betydelig fra referanseindeksen.

Per 31.12.2018 var porteføljen 3,6 milliarder kroner (4,0 milliarder kroner per 31.12.2017). Ferd Invest fikk i 2018 en avkastning på minus 10,8 prosent. Sammenlignet med referanseindeksen var det en mindreavkastning på 4,9 prosentpoeng. Investeringene i Thin Film, Otello og Cxense var de viktigste årsakene til mindreavkastningen og disse bidro negativt med 5,8 prosentpoeng.

De største investeringene i porteføljen ved årsskiftet var Novo-Nordisk, Norwegian Air Shuttle, Nokian Renkaat, ISS og Essity. Porteføljen hadde per 31.12.2018 følgende fordeling mellom de nordiske børsene:

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning består av de fire mandatene Relative Value, Macro, Global Equity og Global Fund Opportunities. Målet med porteføljene er å oppnå en god risikojustert avkastning over tid, både sammenlignet med relevante markeder og i absolutt forstand.

Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer per 31.12.2018 var 4,3 milliarder kroner. Porteføljene hadde en samlet avkastning på 2,4 prosent, porteføljene måles og følges opp i amerikanske dollar. Avkastningen var god for porteføljene sammenlignet med deres relevante markeder. Absolutt sett var det Macro-porteføljen som hadde høyest verdistigning i 2018 med en avkastning på 9,9 prosent.

 

Forretningsområdet hadde per 31.12.2018 følgende fordeling mellom mandatene:

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor. Forretningsområdet utvikler boligprosjekter, kontorbygg og lager/kombinasjonsbygg. Ferd Eiendom gjennomfører prosjekter alene eller i samarbeid med utvalgte partnere. Det gjøres også rene finansielle eiendomsinvesteringer, samt forvaltning av forretningsområdets kontor- og kombinasjonsbygg.

Den verdijusterte egenkapitalen ble målt til 2,6 milliarder kroner per 31.12.2018. Avkastningen på eiendomsporteføljen ble 12,2 prosent. Boligprisene i Oslo steg med 6 prosent i fjor og det var yield-nedgang (lavere avkastningskrav) i noen av de eiendomssegmentene som forretningsområdet har investert i. Ferd Eiendom hadde bra progresjon i flere enkeltprosjekter og mange milepæler ble oppnådd. De fleste investeringene til Ferd Eiendom hadde en god utvikling i fjor.

Eiendomsporteføljen per 31.12.2018 fordelt mellom segmentene:

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører med målbare sosiale resultater og bidrar til å styrke deres marked. FSE bidrar med nettverk, kompetanse og kapital til selskapene i et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner. Fokus er på den doble bunnlinjen, det vil si at selskapene må ha en sosial drivkraft, men også være eller kunne bli økonomisk bærekraftige. Ved utgangen av fjoråret hadde FSE 11 selskaper i porteføljen og en fondsinvestering. FSE gjorde to egenkapitalinvesteringer i fjor; Auticon og Motitech. Høsten 2018 investerte FSE i det danske fondet Den Sociale Kapitalfond Invest I. Fondet investerer primært i danske virksomheter med en klar dobbel bunnlinje-ambisjon.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består hovedsakelig av investeringer i fond kjøpt i annenhåndsmarkedet og eksternt forvaltede private equity fond. Ferd fikk utbetalt 900 millioner kroner fra disse to porteføljene i fjor. I øvrig virksomhet inngår også konsernkostnader og resultatet av de finansielle instrumentene som benyttes for å håndtere Ferds valutaeksponering.