Ekstern Forvaltning

Hovedpunkter

2018 var volatilt, og det ble et negativt år for de fleste aktivaklasser. Det globale aksjemarkedet falt 8,7% (USD).

Avkastningen til forretningsområdet for året var 2,4% (USD), med sterke resultater for Macro mandatet, som hadde en oppgang på 9,9% (USD).

Vi benyttet markedsfallet i fjerde kvartal til å allokere kapital til det asiatiske aksjemarkedet gjennom aktivt forvaltede aksjefond.

1/3

Markedet

Det positive momentet etter at Donald Trump signerte skattereformen mot slutten av 2017 preget starten av 2018, men etter en kraftig oppgang på hele 7% (MSCI World) de første fire ukene av året, snudde sentimentet 180 grader, og endte i en kollaps i volatilitetsmarkedet den 5.februar, i sterk kontrast til et meget rolig 2017. Denne toppen i januar skulle vise seg å bli toppnoteringen for verdens aksjemarkeder i 2018.

En av de viktigste driverne til volatilitet gjennom året var handelskrigen mellom USA og i hovedsak Kina, men også mot Mexico, Canada og Europa. Det asiatiske aksjemarkedet var ned hele 17% i slutten av oktober, og endte året ned 13,9%, mens den innenlandske kinesiske indeksen (Shanghai) var ned 26,9% for året.

Politisk usikkerhet i Europa bidro også til markedsbevegelser gjennom året. Etter seier til den høyrevridde La Lega Nord og populistiske Five Star Movement, ble markedets bekymringer for de italienske politikernes økonomiske politikk et tema gjennom året, og EU og Italia ble først enige om 2019 budsjettet den 29. desember. Den andre europeiske bekymringen var Brexit, hvor det foruten et fremforhandlet forslag med EU, ikke var noe reell fremgang gjennom året, og bidro til at det britiske pundet svekket seg 5,6% mot amerikanske dollar.

I starten av oktober hadde oljeprisen steget 29% i 2018, og Oslo Børs var opp 15,5%. Ut året falt oljeprisen kraftig (-37,6%), og endte ned 19,5% i 2018. Oslo Børs ga også fra seg hele oppgangen, og endte ned 1,8%. Fallet i oljeprisen og et negativt sentiment bidro også til at kredittspreadene steg. Den mye brukte BAML High Yield indeksen falt 2,3%, mens Bloombergs US Investment Grade indeks var ned 3,7%.

Økt bekymring rundt vekst og politisk usikkerhet bidro til at det negative sentimentet eskalerte i desember. Likevel, fundamentale amerikanske makrodata var sterke gjennom året, og sentralbanken i USA satt opp renten fire ganger i 2018, til 2,5% styringsrente.  Den økte rentedifferansen til Europa og Japan samt den sterke veksten i USA, bidro til at den amerikanske dollaren stryket seg 4,4% for året. S&P 500 endte ned 4,4%, Europa ned 10,6% (-14,9% målt i USD) og det globale aksjemarkedet 8,7%.

Aktivitet og Resultater

Hovedformålet med forretningsområdet er å komplementere Ferds direkteinvesteringer gjennom investeringer i alternative strategier, andre aktivaklasser og en annen geografisk eksponering. De fire mandatene har ulike risikoprofiler og diversifiseringsegenskaper. Relative Value og Macro mandatene har lav markedssensitivitet, mens vi gjennom Global Fund Opportunities unytter vår fleksibilitet og forutsigbarhet til å gjøre attraktive investeringer i lommer av kapitalmarkedene med begrenset konkurranse. I Global Equities mandatet er målet å oppnå meravkastning over tid i kombinasjon med en markedseksponering som komplementerer Ferds totalportefølje.

Forretningsområdets fire mandater hadde en samlet avkastning på 2,4% for året.

Relative Value mandatet endte opp 0,4%, og hvor fondene i porteføljen hadde en avkastning i intervallet -4,4% til 7,4%. Porteføljens største investering var også det fondet som hadde høyest avkastning. Macro mandatet består av tre fond, og hadde en avkastning på 9,9% i 2018, og samtlige tre fond leverte god avkastning absolutt sett og relativt til sammenliknbare fond. Sentrale temaer som bidro positivt til resultatet var renteeksponering i Brasil, enkelte stressede statsobligasjoner samt eksponering mot amerikanske dollar.

Global Equities mandatet består både av hedgefond med moderat nettoeksponering til markedet, samt long-only aksjefond. Mandatet hadde en avkastning på -3,6%, som også var vektet avkastningen til de tre hedgefondene i dette mandatet. Blant hedgefondene var det eksponeringen mot det asiatiske markedet som bidro til den negative avkastningen. Vi benyttet oss av det kraftige fallet i det asiatiske markedet i oktober til å investere 250 MNOK i tre asiatiske long-only aksjefond. Investeringen har et langsiktig perspektiv og komplementerer Ferds øvrige eksponering.

Allokering

Ved inngangen til året ble det allokert 500 MNOK ut av Relative Value mandatet. Vi innløste i to fond i starten av året, og porteføljen består i dag av seks fond, hvor gjennomsnittlig ansiennitet i porteføljen er rett i underkant av syv år. Porteføljens markedsverdi var ved utgangen av året 1,6 milliarder NOK. Macro mandatets forvaltningskapital var på 842 millioner NOK fordelt på tre fond.

I Global Equities initierte vi i andre kvartal mindre investeringer i syv ulike asiatiske aksjefond. Hensikten var å gjøre oss forberedt på å investere vesentlig mer på et senere tidspunkt, og i slutten av oktober investerte vi 250 millioner NOK i tre av fondene. Forvaltningskapitalen i global equity mandatet var ved årsslutt på 957 millioner NOK.

Innen Global Fund Opportunities gjorde vi én ny kommittering i form av en attraktiv co-investeringsmulighet med en eksisterende forvalter. Netto kontantstrøm for mandatet i 2018 var på -31 MNOK. Markedsverdien pr utgangen av året var på 914 MNOK, med utestående kommitteringer på 416 MNOK.

Ved utgangen av 2018 var forvaltningskapitalen på tvers av de fire mandatene 4,3 milliarder NOK og plassert hos 17 ulike forvaltere.