Eiendom

Hovedpunkter

Avkastning på 315MNOK (12 %) i 2018

Investert i stort boligutviklingsprosjekt i Moss

Utvidelse av kombibygget til Swix i Lillehammer

1/3

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

Verdiutvikling

Ved utgangen av 2018 er porteføljens egenkapitalverdi verdsatt til NOK 2,58 mrd, mens eiendomsverdi er på 4,73 mrd. Avkastningen til egenkapitalen i 2018 var på 12 %.

Markedet

2018 ble nok et aktivt år i transaksjonsmarked for næringseiendom med et høyt antall transaksjoner og transaksjonsvolum på linje med fjoråret. Den vedvarende høye etterspørselen etter eiendom og forventing til fremtidig leieprisvekst ser, enn så lenge, også ut til å motvirke effekten av økte renter og rentebaner på «prime yield».

Det er fremdeles regionale forskjeller i kontormarkedet hvor områder med mye oljerelatert næringsvirksomhet fremdeles har en høyere kontorledighet og et sterkere prispress på leien enn eksempelvis CBD Oslo. Gjennom året har det blitt registrert økende leiepriser i særlig Oslo sentrum, men også en marginal økning i øvrige områder av Oslo samt vest-korridoren. Medvirkende årsaker har fremdeles vært konvertering fra kontoreiendom til boligeiendom og lav nybygging av kontor som begrenser tilbudet i sentrum.

Etter den svake utviklingen i boligmarkedet i særlig andre halvdel av 2017 har boligprisene i stor grad kommet tilbake, særlig i Oslo-området (+6,3% i 2018). Det har også vært økt etterspørsel og rekordhøy omsetning av boliger i 2018 selv om tilbudet av nye boliger har vært økende.

Organisasjon

Ferd Eiendom består av 9 ansatte og er dekket opp på de sentrale fagområdene utvikling/prosjekt, investering/finans, marked/utleie og forvaltning.

Portefølje boligprosjekter

 • Tiedemannsbyen, Ensjø:
  Tiedemannsbyen omfatter totalt rundt 1.600 leiligheter, og skal gjennomføres over en periode på ca femten år, hvorav de første ca. 660 utvikles i regi av Tiedemannsbyen DA og de neste ca. 700 i regi av Tiedemannsfabrikken AS.

  Tiedemannsbyen DA eies 50/50 av Ferd Eiendom og Skanska Bolig, mens Tiedemannsfabrikken AS eies 50/50 av Ferd Eiendom og Selvaag Bolig. Resterende eies av Ferd Eiendom alene.

  Utsiktskvartalet, der første trinn av totalt 258 leiligheter ble lansert høsten 2015, er nå utsolgt og de siste boligene overleveres til kjøperne i første halvdel av 2019. Med det vil alle ca 660 enheter som er bygget i regi av Tiedemannsbyen DA være ferdigstilt og overlevert til sluttkunder.

  Tiedemannsfabrikkens første felt (Felt F), der totalt 158 leiligheter ble lansert våren 2016, er tilnærmet utsolgt og boligene ble overlevert til kjøperne i siste kvartal 2018.

  Tiedemannsfabrikkens neste felt (Felt E) på totalt 222 leiligheter er lansert og bygging er igangsatt. De første boligene forventes overlevert til boligkjøperne årsskiftet 2019/2020.
  I 2017 valgte Ferd Eiendom og Selvaag Bolig å utvide samarbeidet med å utvikle ytterligere 330 boliger i det neste feltet (Felt G) i Tiedemannsbyen. Dette prosjektet har rammetillatelse og det er forhandlet totalentreprise med Veidekke slik at salgslansering forventes i 2019.

  Det ble solgt 54 boliger totalt i Tiedemannsbyen i 2018 mot 109 året før.

 • Bråtejordet, Strømmen:
  Ferd Eiendom utvikler et boligområde i samarbeid med Mestergruppen på Bråtejordet like ved Strømmen stasjon. Prosjektet vil omfatte ca. 400 rekkehus/småhus/leiligheter.

  Første salgstrinn ble lansert høsten 2014 og byggestart for de første 40 enhetene var sommer 2015. De første 123 enhetene ble overlevert til kjøperne i løpet av 2017 og 2018.

  Det neste feltet (B7) er under detaljplanlegging med forventet salgsstart i første halvdel av 2019.

 • Ski sentrum:

  Ferd Eiendom er involvert i to større boligprosjekter i Ski sentrum med et potensiale på tilsammen ca 500 boliger i tillegg til butikk/næringslokale og parkering.

  Sentrumsutviklingen og detaljreguleringen er nå i gang av både «Skolekvartalet» og «Trekantkvartalet». «Skolekvartalet» eies 50/50 sammen med Ski Sentrum AS, mens «Trekantkvartalet» eies 100% av Ferd Eiendom.

 • Høyda – Moss:
  Sommeren 2018 kjøpte Ferd Eiendom eiendommen Rabekkgata 4 og 6 i bydelen Høyda rett ved Melløs Stadion i Moss. Eiendommen er på 55 mål og er tenkt utviklet til i hovedsak boligområde med utadvendte aktiviteter ut mot Rabekkgata. Parallelloppdrag med 4 arkitektkontor ble gjennomført høsten 2018 og i 2019 påbegynner en formell reguleringsprosess. Eiendommen forventes å bli utviklet til anslagsvis 800 boliger som vil henvende seg til ulike målgrupper. Utviklingen av eiendommen vil bidra sterkt i transformasjonen av Høyda fra tidligere industri- og handelsområde til en levende og attraktiv bydel i Moss.
 • Vestre Billingstad, Asker:
  Sammen med flere grunneiere deltar Ferd Eiendom i omreguleringen av vestre del av Billingstadsletta i Asker kommune hvor det vil komme totalt opptil 1.650 boliger. Reguleringsplanen for Vestre Billingstad ble vedtatt av Asker kommune i slutten av januar 2018.

  Ferd Eiendom eier Bergerveien 12 som i dag huser ABB som leietaker. På vår eiendom planlegger vi å oppføre ca 420 boliger når leiekontrakten med ABB utløper om noen års tid.

Portefølje næringseiendom

 • Eiendomsutvikling
  Ferd Eiendom har flere pågående prosjekter innen næringseiendom.

  Asker Tek ble ferdigstilt i desember 2017 med totalt 16.300 kvm kontor i et flerbrukerbygg med Indra Navia som hovedleietaker. Kontorbygget er byggetrinn 3 i Kraglund kontorpark, beliggende rett ved Asker stasjon. Det er lagt spesielt fokus på fremtidens kontorløsninger, med stor fleksibilitet og digitale løsninger. Asker Tek er også et Breeam-sertifisert miljøbygg med energiklasse A. 2 nye leiekontrakter ble inngått i 2018, resterende arealer forventes å bli utleid i løpet av 2019.Østensjøveien 16 blir et miljøsertifisert kontorbygg på ca 14.000 kvm, sentralt beliggende ved knutepunktet Helsfyr/Bryn i Oslo. Bygging er igangsatt etter at Sophies Minde signerte leiekontrakt på ca 5 000 kvm i 2017. Kontorbygget vil stå ferdig i siste halvdel av 2019.

 • Lager/Logistikk
  Ferd Eiendom, Veidekke og Fabritius har et felles samarbeid om å utvikle tomtene henholdsvis Ferd Eiendom og Veidekke var eiere av i Gardermoen Næringspark, gjennom selskapet FFV Gardermoen AS. Partene 1/3 hver av FFV Gardermoen. Til sammen har tomtene et areal på ca 360 mål og et stort utbyggingspotensial hovedsakelig planlagt til lager, logistikk og kombibygg samt mulighet for plasskrevende varehandel på deler av området.
  Frogn Næringspark, hvor Ferd Eiendom er deleier sammen med NHP Eiendom og Stiftsstaden eier tomter på ca 110 mål og et utbyggingspotensial på rundt 40.000 kvm.Ferd Eiendom har også to tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Vestby og Mastemyr. Til sammen har tomtene et areal på ca 240 mål og et utbyggingspotensial på rundt 100.000 kvm.

  I oktober var det byggestart for utvidelse av lagerfunksjonen i kombibygget til Swix på Storhove i Lillehammer. Lageret, som inkluderer nytt robotisert automatikklager, utvides med ca 5.000 kvm og forventes ferdigstilt i juni. I den forbindelse ervervet vi tilleggstomter for eventuelt ytterligere utvidelser for Swix i fremtiden eller andre brukere.

 • Utleie
  Med unntak av de resterende arealene i kontorbygget i Asker, som er ferdigstilt, og kontorbygget under oppføring i Østensjøveien 16 på Bryn/Helsfyr er tilnærmet alle disponible arealer fullt utleid ved inngangen til 2018. Ferd Eiendoms utleieportefølje utgjorde ved årets slutt ca. 180.000 kvadratmeter.

Portefølje finansielle investeringer

Ferd Eiendom vurderer løpende finansielle investeringer i både Norge og utlandet der det underliggende aktivum er eiendom i en eller annen form.

Fremtidsutsikter

I 2019 forventes det god vekst i fastlandsøkonomien, og svak nedgang i arbeidsledighet totalt sett, men med noen regionale forskjeller.

I Stor-Oslo regionen tror vi at stabil lav arbeidsledighet og utsikter til stigende kontorleier medfører fortsatt høy aktivitet innenfor kontormarkedet selv om det er varslet moderate rentehevninger fra Norges Bank. Etter den positive utviklingen i boligprisene i 2018, tror vi nå at boligprisene vil utvikle seg i svakt positiv retning i 2019 selv om det forventes økt tilbud av nye boliger i markedet. Et godt bruktmarked, spesielt i Oslo og økte boligpriser generelt, kan gi en mindre differanse mellom brukte og nye boliger som kan bidra til en større omsetning av nye boliger i 2019. Et eventuelt overraskende konjunkturomslag og/eller vesentlig oppgang i rentene vil kunne påvirke utviklingen i mer negativ retning.