Invest

Hovedpunkter

Urolige markeder i andre halvdel av 2018 bidro til negativ aksjemarkedsavkastning for året

Handelskrig, avtagende global vekst og rentebevegelser har preget nyhetsbildet

Stor spredning i avkastning mellom enkeltaksjer, mindre utslag på indeksnivå

Negative nordiske markeder trakk ned avkastningen til Ferd Invest, og en svak avslutning på året gjorde at vi endte bak referanseindeksen porteføljen måles mot

1/4

Marked

Markedene i 2018 har vært preget av mer usikkerhet enn man har sett på lang tid. Dette gjorde seg spesielt gjeldende mot slutten av året, hvor handelskrig, renteoppgang og en begynnende svakhet i ledende indikatorer gjorde investorene nervøse. Aksjemarkedene falt til dels kraftig gjennom fjerde kvartal, og det ble i økene grad snakket om paralleller til markedsfallet i 2008. Det nordiske aksjemarkedet tapte seks prosent i løpet av året, det europeiske markedet svekket seg med 11 prosent mens verdensindeksen falt ni prosent. Bak indekstallene ligger det betydelige forskjeller i avkastning, både mellom enkeltaksjer og sektorer. Etter en betydelig oppgang så langt i 2019, har svekkelsen av aksjemarkedene foreløpig vist seg å være en korreksjon.

Avkastning

Avkastningen til Ferd Invests portefølje ble -10,8 prosent i 2018, noe som var 4,9 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen Vinx Nordic. Etter å ha ligget over 7 %-poeng foran indeksen i juni, så ble andre halvår mer krevende. De største bidragsyterne til den negative relative avkastningen var også i år ThinFilm og Otello (tidl. Opera), som til sammen svekket avkastningen med 5,8 prosentpoeng. I tillegg falt de to store investeringene i ISS og Nokian Renkaat en del mer enn markedet. Den svake utviklingen i andre halvår kan også forklares med at Norwegian steg kraftig frem mot sommeren på informasjon om et mulig oppkjøp fra IAG, for deretter å falle tilbake blant annet fordi dette ikke materialiserte seg. Dometic og Elkem var også positive bidragsytere frem til sommeren, men også disse falt kraftig tilbake som følge av uro rundt mulige effekter av en ytterligere opptrappet handelskrig.

De største positive bidragsyterne i porteføljen i 2018 var Elekta, Lerøy, Hexagon, TDC og Norwegian.

Ferd Invest har gjennom 2018 gjort bevisste endringer i porteføljen for å øke likviditeten, ved å dreie fokus mot noe større og mer omsettelige selskaper. Det er fremdeles enkelte små selskaper i porteføljen, som ThinFilm og Cxense, mens vi solgte oss ut av Otello gjennom året.

De siste 5 årene har aksjeporteføljen til Ferd Invest gitt en tilfredsstillende absolutt avkastning, men den relative utviklingen har vært svak de tre siste årene. Det er først og fremst de tre mindre likvide investeringene i ThinFilm, Otello og Cxense som har bidratt til dette, men også HM og Norwegian trekker ned. De investeringene som har bidratt mest positivt i perioden er Hexagon, Autoliv, Outokumpu, Mowi (Marine Harvest), Thule, Lerøy og Elekta.

Porteføljen

Pr. 31.12.18 hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 3,6 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Novo Nordisk, Norwegian, Nokian Renkaat, ISS og Essity.

Organisasjon

Ved utgangen av 2018 bestod Ferd Invest kun av Lars Christian Tvedt, etter at Nicolay Mylen gikk over til Ferd Capital i løpet av året. Joakim Gjersøe ble ansatt i november 2018 og vil tiltre 1. mars 2019.